en ro de

Zonarea interna a Parcului Național Domogled Valea Cernei - OUG57/2007:


În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, Parcul Național Domogled - Valea Cernei se împarte în patru zone după cum urmează:

a) Zona cu protecție strictă: această zonă este de o mare importanță științifică ce cuprinde zone sălbatice în care nu au existat intervenții antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus. În această zonă este interzisă desfășurarea oricăror activități umane, cu excepția activităților de cercetare, educație ecologică, activitați de ecoturism, cu limitările descrise în prezentul plan de management.

b) Zona de protecție integrală: cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul parcului național.

(1) În zonele de protecție integrală sunt interzise:

i) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum și orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecție și/sau de conservare;

ii) activitățile de construcții - investiții, cu excepția celor destinate administrării ariei naturale protejate și/sau activităților de cercetare științifică ori a celor destinate asigurării siguranței naționale sau prevenirii unor calamități naturale.

(2)Prin excepție de la prevederile aliniatului (1), în zonele de protecție integrală, în afara perimetrelor rezervațiilor științifice, se pot desfășura urmatoarele activități:

i) științifice și educative;

ii) activități de ecoturism care nu necesită realizarea de construcții - investiții;

iii) utilizarea rațională a pajiștilor pentru cosit și/sau pășunat numai cu animale domestice, proprietatea membrilor comunităților care dețin pășuni sau care dețin dreptul de utilizare al acestora în orice formă recunoscută prin legislația națională în vigoare, pe suprafețele, în perioadele și cu speciile și efectivele avizate de administrația parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale și speciile de floră și faună prezente;

iv) localizarea și stingerea operativă a incendiilor;

v) intervențiile în scopul reconstrucției ecologice a ecosistemelor naturale și al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii Consiliului Științific, și aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și pădurilor;

vi) acțiunile de înlăturare a efectelor unor calamități, cu avizul administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii Consiliului Științific, cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor. În cazul în care calamitățile afectează suprafețe de pădure, acțiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administrației, în baza hotărârii Consiliului Științific, și cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor;

vii) acțiunile de prevenire a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, și acțiunile de monitorizare a acestora;

viii) acțiunile de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulțire, cu avizul administrației, în baza hotărârii Consiliului Științific, cu aprobarea Autorității Publice Centrale pentru Protecția Mediului și Pădurilor.

c) Zona de conservare durabilă este constituită din parcelele din fondul forestier care nu fac parte din zona de protecție integrală și restul suprafețelor care nu sunt incluse în zona de dezvoltare durabilă, respectiv păduri particulare, enclave, golurile alpine, fânețe, pășuni, lacurile de acumulare.

În zonele de conservare durabilă se pot desfășura urmatoarele activități:

a) științifice și educative;

b) activități de ecoturism care nu necesită realizarea de construcții - investiții;

c) utilizarea raționala a pajiștilor pentru cosit și/sau pășunat pe suprafețele, în perioadele și cu speciile și efectivele avizate de administrația parcului național, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale și speciile de floră și faună prezente;

d) localizarea și stingerea operativă a incendiilor;

e) intervențiile pentru menținerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunități biotice care constituie obiectul protecției, cu aprobarea Autorității Publice Centrale pentru Protecția Mediului și Pădurilor, cu avizul administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii Consiliului Științific, a planului de acțiune provizoriu, elaborat și valabil până la intrarea în vigoare a planului de management;

f) intervențiile în scopul reconstrucției ecologice a ecosistemelor naturale și al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii Consiliului Științific, aprobate de către Autoritatea Publică Centrală pentru Protecția Mediului și Pădurilor;

g) acțiunile de înlăturare a efectelor unor calamități, cu avizul administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii Consiliului Științific și, ulterior, cu aprobarea Autorității Publice Centrale pentru Protecția Mediului și Pădurilor. În cazul în care calamitățile afectează suprafețe de pădure, acțiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii Consiliului Științific, aprobate ulterior de către Autoritatea Publică Centrală pentru Protecția Mediului și Pădurilor;

h) activitățile de protecție a pădurilor, acțiunile de prevenire a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantități care depășesc prevederile amenajamentelor, se fac cu avizul administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii Consiliului Științific și, ulterior, cu aprobarea Autorității Publice Centrale pentru Protecția Mediului și Pădurilor;

i) activități tradiționale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacității productive și de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci și de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfășura numai de către persoanele fizice sau juridice care dețin/administrează terenuri în interiorul parcului sau de comunitățile locale, cu acordul administrației ariei naturale protejate;

j) lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor, lucrări speciale de conservare cu accent pe promovarea regenerării naturale și fără extragerea lemnului mort, cu excepția cazurilor în care se manifestă atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafețe întinse, în primul rând de parcele întregi limitrofe. zonelor cu protecție strictă sau integrală, în restul zonei - tampon fiind permisă aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinarit, tratamentul tăierilor grădinărite și cvasigrădinarite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv cu perioada de regenerare de minimum 10 ani. Tratamentele silvice se vor aplica cu restricții impuse de planurile de management ale parcurilor și de ghidurile de gospodărire a pădurilor în arii protejate;

k) activități tradiționale de utilizare a resurselor regenerabile, prin introducerea de tehnologii cu impact redus.

În aceasta zonă se remarcă o suprafață de pădure valoroasă din punct de vedere biologic și peisagistic, situată în UP V Iauna Craiovei, O.S. Băile Herculane, u.a. 162 și 163 pe o suprafață de 9,6 hectare în care se impune respectarea unor măsuri speciale de conservare:

i) denumirea suprafeței respective: FĂGETE SECULARE DIN VALEA CRAIOVEI;

ii) delimitarea pe teren prin marcarea limitei pe arbori, a unei benzi orizontale cu vopsea de culoare galbenă. La această acțiune vor participa atât reprezentanți de la Administratia Parcului Național Domogled - Valea Cernei cât și reprezentanți de la O.S. Băile Herculane;

iii) încadrarea suprafeței în amenajamentul silvic în tipul funcțional TI - păduri cu funcții speciale pentru ocrotirea naturii;

iv) montarea unui panou informativ care conține date despre floră și faună, scurt istoric, reguli de vizitare a acestuia.

Totodată pe această suprafață se interzic urmatoarele activități:

i) recoltarea de material lemnos sub orice formă;

ii) recoltarea de produse accesorii de orice natură;

iii) depozitarea deșeurilor de orice natură;

iv) turismul necontrolat;

v) orice altă activitate fără acordul Administrației Parcului Național Domogled - Valea Cernei.

d) Zona de dezvoltare durabilă, a activităților umane: cuprinde zonele în care se permit activități de investiții/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale și de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversității.

În zonele de dezvoltare durabilă se pot desfășura următoarele activități, cu respectarea prevederilor din planurile de management:

i) activități tradiționale de cultivare a terenurilor agricole și de creștere a animalelor;

ii) activități de pescuit sportiv, industrial și piscicultură;

iii) activități de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă această posibilitate este prevazută în planul de management al parcului și dacă reprezintă o activitate tradițională;

iv) lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor și lucrări de conservare;

v) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinarit, tratamentul tăierilor grădinărite și cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice ori în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete și zăvoaie de plop și salcie. În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naționale se pot aplica tratamentul tăierilor rase în arboretele de molid pe suprafețe de maximum 1 ha, precum și tratamentul tăierilor rase în parchete mici în arboretele de plop euramerican;

vi) activități specifice modului de producție ecologic de cultivare a terenului agricol și creșterea animalelor, în conformitate cu legislația specifică din sistemul de agricultură ecologică;

vii) alte activități tradiționale efectuate de comunitățile locale;

viii) activități de construcții/investiții, cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism legal aprobate.

Zona de dezvoltare durabilă a fost împarțită în mai multe zone care au fost denumite după numele unității de producție în apropierea căreia se găsesc sau din care fac parte.